Artikel 1: Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam: Beauty’ael
Eigenaar: Yael Remen
Bedrijfsadres: Brouwerijstraat 30, 1910 Kampenhout
Telefoonnummer: 0479/10.56.47
E-mail: beautyael@outlook.be
Website: http://www.beautyael.com
Ondernemingsnummer: BE0647699187

Artikel 2: Algemeen

Onderstaande voorwaarden beheersen alle relaties tussen Beauty’ael en de koper. Ze zijn van toepassing op alle verbintenissen.

Bij het aanvinken van het vakje bij het afrekenen van de bestelling, gaat de klant akkoord met deze voorwaarden (artikel 2 t.e.m. artikel artikel 7).

Artikel 3: Eigendomsvoorbehoud

De bestelde goederen blijven eigendom van Beauty’ael tot volledige betaling van de hoofdsom, kosten en intresten.

Tot zolang de koper de volledige prijs voor de bestelde goederen niet heeft betaald is het de koper verboden afstand te doen van de goederen, de goederen te verhuren of te verpanden, ze te verplaatsen en/of er eender welke verandering of wijziging aan te brengen, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toelating van Beauty’ael.

Artikel 4: De prijs

De prijzen in deze webshop zijn enkel geldig in België. De fototechnieken kunnen lichte nuanceverschillen vertonen in de kleuren van deze producten. Om die reden, kunnen de voorgestelde beelden in deze webshop niet contractueel beschouwd worden.

Aangezien prijsverhogingen Beauty’ael kunnen opgelegd worden in de loop van het seizoen of er zich vergissingen kunnen voordoen in de teksten op de website, zijn de prijzen niet gewaarborgd. 

De prijzen vermeld op de website zijn inclusief BTW (21%).

Artikel 5: Klachten en aansprakelijkheid

De koper behoort de goederen onmiddellijk bij de ontvangstname, na te zien en desgevallend goed te keuren. Klachten wegens zichtbare gebreken worden niet meer aanvaard na de in ontvangstname.

Klachten voor verborgen gebreken aan de in ontvangstgenomen goederen dienen om geldig te zijn, via telefonisch contact of mail, binnen de 7 dagen na de levering van de goederen te geschieden. Elke aansprakelijkheid van Beauty’ael eindigt indien er binnen de gestelde termijn geen schriftelijke klachten worden geformuleerd.

De verbintenissen van Beauty’ael in geval van aansprakelijkheid/gegronde en tijdige klachten van de koper kunnen nooit meer omvatten dan de vervanging van het goed of een terugname van het goed, en een terugbetaling van de door de koper betaalde prijs voor dit goed. Beauty’ael is vrij in de keuze tussen voormelde verbintenissen.

Beauty’ael kan nooit aansprakelijk zijn in geval goederen onbruikbaar geworden zijn tengevolge van een onjuist gebruik ervan, verandering of hantering door een derde.

Beauty’ael kan nooit aansprakelijk zijn indien de koper zijn contractuele verplichtingen niet heeft nageleefd, ondermeer indien hij de verschuldigde betalingen niet heeft verricht op de vervaldag.

Beauty’ael kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele misproducties, aandoeningen of letsels voortkomend uit het gebruik van aangekochte producten.

Artikel 6: Bestelling annuleren

Wanneer de klant de bestelling wilt annuleren, moet dit binnen de 14 dagen na de registratie van de bestelling zijn zodat Beauty’ael deze tijdig kan stopzetten en eventueel beschikbaar te houden voor andere klanten.

Zolang er geen betaling van het gekozen product heeft plaatsgevonden en de klant deze bestelling wilt annuleren, zal Beauty’ael ook geen terugbetaling van het product uitvoeren. Een terugbetaling kan enkel gevorderd worden wanneer de klant wel al heeft betaald, binnen de juiste termijn en wanneer de klant de bestelling bovendien tijdig heeft geannuleerd.

Artikel 7: Privacy

Uw persoonsgegevens worden door Beauty’ael verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling of aankoop op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op beautyael@outlook.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u hier.